HEINEMAN OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE PDF

Evidence-based medicine in de obstetrie, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde Samenvatting In dit hoofdstuk kwamen aan de orde de belangrijkste aspecten van een klinisch-wetenschappelijk artikel, waar men op moet letten bij het beoordelen van de bruikbaarheid van een nieuwe diagnostische test, een prognostisch model, een artikel over causatie en etiologie, of een artikel over een nieuwe therapie. Het komt telkens neer op drie vragen: Zijn de resultaten van dit onderzoek valide? Wat zijn de resultaten? Heineman, J. Evers, L.

Author:Kagacage Yozshuhn
Country:Sao Tome and Principe
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):26 September 2017
Pages:310
PDF File Size:18.32 Mb
ePub File Size:5.82 Mb
ISBN:948-5-14902-131-8
Downloads:25905
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojasidaEvidence-based medicine in de obstetrie, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde Samenvatting In dit hoofdstuk kwamen aan de orde de belangrijkste aspecten van een klinisch-wetenschappelijk artikel, waar men op moet letten bij het beoordelen van de bruikbaarheid van een nieuwe diagnostische test, een prognostisch model, een artikel over causatie en etiologie, of een artikel over een nieuwe therapie.

Het komt telkens neer op drie vragen: Zijn de resultaten van dit onderzoek valide? Wat zijn de resultaten? Heineman, J. Evers, L. Massuger, E. Chromosomale diagnostiek schuift steeds verder op in de richting van de moleculaire DNA-diagnostiek: via fluorescentie-in-situ-hybridisatie FISH , MLPA multiplex ligation dependent probe amplification en QF-PCR quantitative fluorescence polymerase chain reaction naar array-technieken zoals array-CGH comparative genomic hybridization.

Voor de DNA-diagnostiek geldt dat onderzoek naar een bekende mutatie die al eerder in de familie is vastgesteld, vrij simpel en snel is. Het zoeken naar een nieuwe mutatie, bijvoorbeeld in de relatief grote BRCA-genen die betrokken zijn bij erfelijke vormen van borstkanker, is zeer tijdrovend.

Bij de prenatale diagnostiek zijn er landelijk vastgestelde indicaties voor het verrichten van cytogenetisch onderzoek of DNA-diagnostiek van het ongeboren kind.

Chromosomale translocaties zijn van belang, bijvoorbeeld bij herhaalde miskramen en downsyndroom. In een embryo waarin TDF tot expressie komt, ontwikkelen de gonaden zich tot testes. Door de testis geproduceerd testosteron stimuleert de uitgroei van de buizen van Wolff, en na conversie tot dihydrotestosteron DHT de ontwikkeling van de sinus urogenitalis in mannelijke richting.

Bij afwezigheid van TDF worden de gonaden ovaria. Ter illustratie van afwijkende geslachtelijke ontwikkeling zijn klinische beelden besproken die geassocieerd zijn met disorders of sex differentiation, gonadale dysgenesie en aangeboren afwijkingen van de uterus en de vagina.

Steegers 7 Anatomie van de geslachtsorganen Samenvatting De organen die bij de voortplanting zijn betrokken, de ovaria, de uterus en de vagina, moeten aan zeer verschillende functionele eisen voldoen.

Het benige bekken speelt daarin een belangrijke rol met betrekking tot de ophanging van de organen, maar ook als beperkende factor met betrekking tot het geboortekanaal. Het ovarium, het orgaan waar de eicellen rijpen, is nauw verbonden met de tuba uterina. De baarmoeder zelf is een dikwandig gespierd orgaan waarin het embryo c. De vagina verbindt de baarmoeder met de buitenwereld en speelt een rol als paringsorgaan en als geboortekanaal. Deze structuren zijn met de wanden van het bekken verbonden door middel van bindweefsel, waarlangs ook vaat- en zenuwvoorziening plaatsvinden, en spierweefsel.

Dit laatste, de zogenoemde bekkenbodemspieren, vormt een complexe constructie waarin de ondersteuning van de bekkenorganen gekoppeld is aan functies met betrekking tot continentie voor urine en feces. Eveneens nauw verbonden met de bekkenbodem is het erectiele weefsel van de genitalia.

Steegers Obstetrie 8 Maatschappelijke aspecten van de verloskunde Samenvatting In dit hoofdstuk worden maatschappelijke en demografische veranderingen besproken die van invloed zijn op de verloskunde. Nationale en internationale definities, alsmede het belang van goede eenduidige definities met betrekking tot sterfte van moeder en kind komen aan de orde.

Wanneer wordt volgens de definities van geboorte gesproken? Wanneer bestaat er verplichting het geboren zwangerschapsproduct bij de burgerlijke stand aan te geven? Hoe zit het met de naamgeving van het pasgeboren kind? De landelijke Perinatale Registratie op initiatief van de beroepsgroepen wordt besproken. Welke demografische ontwikkelingen zijn van invloed op het aantal bevallingen? Wat zijn de regels rond zwangerschapsafbreking? De wetgeving met betrekking tot zwangerschap en geboorte wordt besproken.

En welke wetgeving is er rondom zwangerschap in relatie tot arbeid? De rol van de beroepsvereniging met betrekking tot kwaliteit van verloskundige zorg en de toegenomen wens om externe verantwoording af te leggen wordt besproken en het gebruik van nieuwe kwaliteitsindicatoren hierbij. Onder de aandacht wordt gebracht dat de perinatale sterfte in Nederland hoger is dan in de meeste andere Europese landen. Zowel de moedersterfte als perinatale sterfte onder allochtonen in Nederland significant hoger is dan onder de oorspronkelijk Nederlandse bevolking.

Ook wat het abortuspercentage betreft steekt de allochtone groep ongunstig af. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van de unieke Nederlandse verloskundige organisatie. Uniek omdat verloskundigen, huisartsen en gynaecologen in Nederland met grote onderlinge afhankelijkheid zorg verlenen bij zwangerschap en bevalling.

Uniek omdat bijna een vierde van de bevallingen in Nederland thuis plaatsvindt. Door verloskundigen en huisartsen vindt aan de hand van door de drie beroepsgroepen opgestelde selectiecriteria, een selectie plaats voor optimale verloskundige zorg. Zwangeren met een laag risico zullen deze zorg in de eerste lijn huisarts of verloskundige ontvangen, terwijl zwangeren met een hoog risico op problemen in de zwangerschap of bevalling naar de tweede lijn gynaecoloog zullen worden doorverwezen.

Dit unieke Nederlandse systeem zorgt voor een goede verloskundige hulpverlening en voorkomt onnodige medicalisering, maar gaat ook gepaard met een groot aantal overdrachtsmomenten. Het belang van een goede onderlinge samenwerking ketenzorg tussen de drie beroepsgroepen wordt naar voren gebracht. Steegers 9 Preconceptiezorg Samenvatting Een belangrijk deel van de zorg rondom de zwangerschap moet al voor de bevruchting worden verleend omdat het anders geen invloed kan hebben op de belangrijke vroege fase van de zwangerschap.

Die zorg wordt preconceptiezorg genoemd. Bovendien biedt preconceptiezorg een echtpaar de gelegenheid om op basis van goede informatie en risicoafweging een besluit te nemen een zwangerschap na te streven dan wel daarvan bewust af te zien.

Preconceptiezorg moet bestaan uit een algemene risico-evaluatie betreffende de medische en verloskundige voorgeschiedenis, familieanamnese vooral erfelijke en aangeboren aandoeningen en het gebruik van tabak, alcohol, drugs en geneesmiddelen. Bovendien is er dan de gelegenheid tot interventie waardoor de kans op een ongunstige zwangerschapsuitkomst zo klein mogelijk wordt gemaakt. Echter, de moederlijke veranderingen worden bijna volledig door placentahormonen aangestuurd.

Deze zorgen ervoor dat het moederlijk organisme zodanig verandert dat het intra-uteriene milieu voor het zich ontwikkelende kind geoptimaliseerd wordt. Hieruit volgt dat uitblijvende moederlijke zwangerschapsveranderingen oorzaak dan wel gevolg kunnen zijn van een suboptimale placentafunctie.

Uit recent onderzoek blijken vele zwangerschapscomplicaties al met een gestoorde placentatie vanaf de implantatie te beginnen. Alleen met een beter inzicht in de normale placentaontwikkeling kan men bij zwangerschapscomplicaties die een gevolg zijn van een inadequate placentafunctie, de pathogenese beter leren begrijpen. Steegers 11 De normale zwangerschap: de zwangere vrouw Samenvatting De zwangerschap is een periode waarin vanuit de foetoplacentaire eenheid het moederlijk organisme zodanig wordt veranderd, dat enerzijds de omstandigheden voor groei en ontwikkeling van het kind optimaal zijn en anderzijds dat de moeder voorbereid wordt op de baring en de lactatieperiode nadien.

Bij deze veranderingen worden de cardiovasculaire en metabole reserves van de moeder aangesproken en wordt ook het bewegingsapparaat in toenemende mate belast. Bij voldoende reserves — zoals meestal het geval is — dient men de zwangerschap te beschouwen als een variant van gezond zijn, waarbij van het moederlijk lichaam een extra inspanning wordt verwacht, die het normaal gesproken goed kan opbrengen.

Door kennis van de fysiologische veranderingen in het moederlijk lichaam kan men de klachten die door die veranderingen kunnen ontstaan, beter interpreteren en dus ook onderscheiden van symptomen die relevant zijn bij het ontstaan van zwangerschapscomplicaties.

Steegers 12 Prenatale zorg Samenvatting In dit hoofdstuk wordt de zorg voor de gezonde zwangere beschreven. Een zwangerschap is een unieke situatie.

In korte tijd verandert er veel in de leefwereld van de vrouw, vinden er grote lichamelijke veranderingen plaats en ontstaat een geheel nieuwe toekomstverwachting. De grootste en belangrijkste problemen zijn voor het kind asfyxie rond de geboorte, vroeggeboorte, laag geboortegewicht en met aangeboren afwijkingen geassocieerde problemen, en voor de moeder de nog deels vermijdbare sterfte door hypertensieve aandoeningen, bloedverlies, trombo-embolie en infecties en daarnaast de kans op iatrogene schade door medische interventies bij vermeende stoornissen rond zwangerschap en baring.

Prenatale zorg is doelgerichte anticiperende geneeskundige zorg. Verschillen in achtergrond, cultuur en in uitkomstwaardering vereisen ruimte voor individueel verschillende keuzen van de vrouw. Daarom moet veel aandacht worden besteed aan voorlichting en counseling.

De meeste zwangerschappen verlopen volstrekt normaal. Dat betekent enerzijds dat men attent moet zijn op meer en minder zeldzame zwangerschapscomplicaties en anderzijds moet waken voor medicalisering, onnodig onderzoek en onnodige en overhaaste interventies.

De prenatale zorg heeft in Nederland een geheel eigen karakter door de eerstelijnspositie van de verloskundige. De verloskundige in ons land is, in tegenstelling tot in het merendeel van de landen om ons heen, een zelfstandig bevoegde medische beroepsbeoefenaar. De verloskundige of de huisarts heeft de bevoegdheid en draagt verantwoordelijkheid voor de zorg voor normaal verlopende zwangerschappen en bevallingen bij vrouwen met een laag risico op complicaties.

De indicaties waarop overleg en door- en terugverwijzing van en naar de gynaecoloog plaatsvinden, zijn goed omschreven in het Verloskundig Vademecum dat door de verloskundig actieve beroepsgroepen gezamenlijk is opgesteld.

Uit onderzoek is gebleken dat het doel van de prenatale zorg voor die zwangeren evengoed bereikt kan worden met minder intensieve prenatale zorg bijv. Voor zwangeren met specifieke problemen of risicofactoren, ook die tijdens de zwangerschap aan het licht komen, moet de prenatale zorg worden aangepast. De wijze waarop dat in die bijzondere situaties moet, is veelal omschreven in richtlijnen, standaarden en standpunten van de Nederlandse en buitenlandse beroepsverenigingen van artsen, verloskundigen en gynaecologen.

Nadrukkelijk kunnen zwangeren bij wie in de loop van de zwangerschap toch niets aan de hand blijkt, onder leiding van de verloskundigen bevallen. Sinds de introductie van de realtime echoscopie is de verloskundige zorg fundamenteel veranderd.

Het fysisch-diagnostisch onderzoek van de zwangere buik, bijvoorbeeld ter bepaling van de ligging van het kind, is een vaardigheid die langzaamaan betekenis zal verliezen. Ook is het inzicht in de fysiologie en pathologie van de zwangerschap erdoor toegenomen. De driedimensionale echoscopie en andere mogelijkheden tot digitale beeldverwerking bieden belangrijke nieuwe diagnostische mogelijkheden.

De snelle diffusie van deze techniek deze wordt snel goedkoper en de uitbreiding van de expertise leiden tot een lagere drempel voor echoscopisch onderzoek. Het vroeger ontdekken van afwijkingen en complicaties, veelal nog zonder dat daarvoor behandelingsmogelijkheden bestaan, heeft de aard van de prenatale zorg al veranderd. De getalsmatige betekenis van de prenatale zorg voor de preventie van ongunstige uitkomsten van zwangerschap en baring is niet goed bekend.

Hoeveel gevallen van perinatale sterfte en morbiditeit en van maternale complicaties kunnen er mee worden voorkomen?

Duidelijk is wel dat deze complicaties vaker voorkomen als er sprake is van substandard care, dat wil zeggen prenatale zorg die niet voldoet aan de gangbare kwaliteitsnormen. In de praktijk is vooral winst te halen uit verbeteren van het proces van de zorgverlening, mogelijk meer dan in de inhoud van de zorg. Zeker is ook dat niet alle complicaties met prenatale zorg zijn te voorkomen.

In dat spanningsveld zal de prenatale zorg zich blijven bevinden. Het moet niet leiden tot eindeloze medicalisering, maar ook niet tot nihilisme.

Beide vergroten immers het risico van een ongunstige afloop, die met adequate zorg had kunnen worden voorkomen. Steegers 13 Foetale bewaking Samenvatting Foetale bewaking beoogt de volgende vraag te beantwoorden: Hoe voelt de foetus zich en hoe is het met de foetale conditie gesteld?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat de foetus in de baarmoeder slechts indirect toegankelijk is. Foetale hartslagregistratie cardiotocografie, CTG en echoscopie zijn de belangrijkste methoden. Het doel van foetale bewaking is het tijdig onderkennen van een afnemende foetale conditie, waarna een interventie bijv. Foetale bewaking is vooral van belang in situaties waarin er aanwijzingen zijn dat de foetale conditie bedreigd wordt, dus bij gecompliceerde zwangerschappen.

Steegers 14 De normale baring Samenvatting Kennis van de anatomie van het ongeboren kind en het baringskanaal, van de passage van het kind door het baringskanaal en van de verschillende fasen van de baring zijn voorwaarden om de baring professioneel te kunnen begeleiden. Bevallingen worden in ons land geleid door verloskundigen, huisartsen en gynaecologen.

In het belang van de zwangere vrouw en haar kind is een intensieve en goede samenwerking tussen alle betrokken professionals essentieel. Aan het begin van de zwangerschap dient er een plan gemaakt te worden voor de begeleiding van de zwangerschap en de bevalling.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van alle betrokkenen bij de verloskundige zorg dient er 24 uur per dag en zeven dagen per week te zijn.

FUMAGALLI FARMACOLOGIA PDF

Obstetrie en gynaecologie

Dagul You may have already requested this item. The E-mail Address es field is required. Preview this item Preview this item. Voortplanting biologie View all subjects More like this Similar Items.

ANOMALISTIC PSYCHOLOGY A STUDY OF MAGICAL THINKING PDF

Over Obstetrie (verloskunde) en Gynaecologie

Alle productspecificaties Samenvatting Obstetrie en gynaecologie 7e druk is een boek van M. Heineman uitgegeven bij Springer Media B. De didactische opbouw, heldere stijl en de hoogwaardige illustraties maken het tot een onovertroffen leerboek. Elk hoofdstuk begint met leerdoelen en definities en wordt afgesloten met een samenvatting en een blik op de toekomst. Historie, methodologische aspecten, epidemiologie en demografie hebben een eigen plaats in de tekst, die is onderverdeeld in leer- en leesstukken.

DESCARGAR SOLUCIONARIO DE MANCIL TOMO 2 PDF

.

74LS21 DATASHEET PDF

.

Related Articles