LORA PUT MLADOSTI I ZDRAVLJA PDF

Ako je iSlimki mudar neee "0. S odvesti dopraga va! Ovo je revidirano izdanje knjiga "Vrati zdravlje i rnladost" ,i "P II m1adosti i zdravlja" koje su iza! Takva sloboda u izboru puta rezultirala je porpunorn odgovornojcu, osecanjem srece i ispunjeaosti koji se ne mcgu porediri ni sa eim. Kao nikada pre ukazao rni se nov nacin sagledavanja vee poznatih pojmova i likova, prornenilo se rnoje profesionalno gledisre.

Author:Dim Kicage
Country:Thailand
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):4 August 2019
Pages:424
PDF File Size:4.78 Mb
ePub File Size:15.48 Mb
ISBN:149-6-67497-667-9
Downloads:7292
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MargAko je iSlimki mudar neee "0. S odvesti dopraga va! Ovo je revidirano izdanje knjiga "Vrati zdravlje i rnladost" ,i "P II m1adosti i zdravlja" koje su iza! Takva sloboda u izboru puta rezultirala je porpunorn odgovornojcu, osecanjem srece i ispunjeaosti koji se ne mcgu porediri ni sa eim. Kao nikada pre ukazao rni se nov nacin sagledavanja vee poznatih pojmova i likova, prornenilo se rnoje profesionalno gledisre. Sve to je dolaziJo kroz IicnQ iskustvo, kao rezultat rada sa ucenicima, kroz njihovo iskustvo, ali uvek -kro; pruksu..

Snodnn svojim mogucnostima j snagarna ielim. A provo izbora je vase pravo, dragi moji citaoei. Ukoliko me pitate: zasto sam odlucila da preuzrnem na sebe toliku odgovornost?

Treba samo da verujete II 10, da prihvatite dusom, onda je uspeh zagarantovan. Ja znam da je take, U poslednje vrerne relela "am da dam ime ovoj metodologiji. Njen uobicajen naziv "Vrati zdravlje i mladost" ne odgovara u potpunosti, glomazanje i ne odrazava susiinu, Naprosto sam osecala da je ime IU, da fizicki postoji oko mene, u meni.

T onda jednog lepog dana sve je posralo tako jasno i definisano, sve je naslo svoje mesto, i smisao je bio u skladu sa mojim irnenorn deminuti v od irnena Larisa je Lora. Naravno, to je naziv - L. QRA - tj. Da to ne objasnjavarn nadugacko i nasiroko, j er je bolje da 10 sarni shvatite citajuci ovu knjigu, pokusacu da definisem ukrarko, Zivimo u jake slofenom svetu, U komplikovano vrerne, U svakodnevnom zivotu smo prinudeni da resavamo mnostvo raznih problema.

Medutim, zivimo u drustvu, po zakonirna koje su stvorili ljudi, u skladu sa ljudsldm pravilima i shvatanjima.

Ali, nije uvek ! Ta visa Bozanska ljubav jeste nase prirodno stanje. Kada je nas razum osvetljen ljubavlju, kada osecamo unutar sebe granicu koju ne smemo da pogazimo - potpuno smo bezbedni.

Zato mozemo da kazerno da ova metodologija- LORA - ne ponce i ne protivreci nijednoj poznatoj tradicionalnoj iii savrernenoj metodi isceljenja, pogotovu ne zvanicnoj medicini, Ona samo zauzuma svoje mesto. Namenjena je svakom coveku koji zeli da nadje SVO oslonac, da preispita svoj odnos prerna zivotu j prerna sebi samorn, da stekne maksimalnu nezavisnost - od lekova, od lekara pre svega, da napravi ispravan izbor izmedu pojma korisno i dostojno, tj.

Zato sam se trudila da u ovom izlaganju postavim ispravne akcente da bih objasnila sustinu ove metodologije. To je pre svega prakticno uputstvo, bez nijedne suvisne reci.

Ova knjiga je napravljena tako da se uz nju postigne garantovani uspeh u radu; morate da je titate od samog pocetka, da savladujete postepeno sve lekcije od prve do poslednje, desets. Nemojte vaditi iz reksta ono lito vas zanirna i pokusavati da usvojite sarno ponesto; ne zurile sa zakljuccima da bisre izbegli greske i razccareoja. Princip izlaganja ave metode je od jednostavnog ka slozenorn, od opsteg - ka pojedinostima. Eto zasto cere, aka se pridrfavate opisanih uslova u obuci narociro ako radite samostalno po knjizi stvoriti eVIstU osnovu za nadgradivanje onog 5[0 ste zamislili, onog sto je varna neophodno.

Od srca yam zelim uspeha u tome! Moskva, Svi smo mi bar jednorn u? Kao odrasli, poslusno gutarno dobijene Jekove i cekamo poboljsanje. Prepoznali SUl se? Naravno da jeste, Kada bi ozbiljuo oboleli, posel i bi sam; sebe da saZltljevamQ: kakve sa.

U meduvremenu bolest je prerastala u hronieno oboljenje a mi postajali belesnik zavistan od lekova, lekara, vremenskih prilika i take dalje. Zasto ne mofemo da Sf: resimo bolesti jednom zauvek? Po svoj prilici, oeekujemo pcrnoc spolja, uzimamo lekovecak i kada znamo da je svaki veillacki napravljen lek uvek nepotpun, da ima sekundarno, stel!

Uzirnamo :,,;: otrove godinama Povredena ko! Ako bolest prod i re duboko, onda moze da zahvati prvo jedan a zatim i druge organei tako postane hronicna, Smatralo se da je najveci neprijatelj bolesti i Iek protiv nje ispravan nacin UVci. U tome se cgleda razlika u tumacenju lecenj a izmedu istocnjacke medicine i zapadne, Nakon konstaracije definirivne i potpune dijagnoze zapadna medicine odrcduje bolesniku terapiju, koju cine lekove koji treba da odstrane simptome bolesti, a rede su to preporuke i ogranieeoja, koji treba da odstrace uzroke oboljenja.

Bolesnik je pri tome po pravilu pas ivan. I tek od vremena Avicene Abu Ibn Sine tj. Lavina inforrnacija veorna ces LO S kupo kosta c oveka n eves u zi vot u j J ai ka u medi ci ni, Za to b i h zelela da se malo vratim unazad j da nesto kazem 0 istoriji i izvoristu ove metodotogije.

Ali ispostavilo se da je sve iSIO. Za njih je biti zdrav znacilo mogucnosr da obavlj ajuomiljeni posao, da live pravirn, ispunjenim iivotom. Njihova je sudbina u bukvalnom smislu zavisila od njihovog zdravstvenog stanja.

Moj zadatak je bio da proverim da li je 10 zaista taka. Ovaj visegodisnji posao eksperta za zdravlje prakticno zdravih ljudi, kada sam rnorala da proverim da li su zaista zdravi kao sto tvrde ili ima nekih simptoma koji zahtevaju objasnjenje ilidokaz - naucio me je da budern odgovorna za 10 svaku svoju rec, za svaku "kuku", Za lekara je rnnogo lakse kada pacijent nisra ne krije i prica 0 svojirn tegobarna, ZaIO je princip "veruj ali proveri" tih godina bio samo profesionalan, ali kasnije je odigrao svoju ulcgu kao na primer i U ovoj rnerodologiji ozdravljenja koju nudimo varna.

Obecala sam sarna sebi da govorim istinu kakva god da je. Ali ne zaboravite da laz eesto veoma lici na istinu - tako je pozeljna, taka je prijatna i slatka, toliko zelimo da joj verujerno Serite se kada idete. Zato ne prihvatam pojam sveta!

Laz je uvek! Kada srno zdravi, kada se lepo osecamo i TIe razmisljamo 0 tome kakvo je nase telo izunutra i kako funkcionise. Ali ako nesto pocne da nam smeta da normaIno Z:iVirnb i radimo, onda se pitamo: sta da radirno? Upravo od tog momenta pocinjerno da trazimopltf za izlaienje iz nezdravog stanja i taj prvi korak: je najvazniji na lorn putu. Imamo pravo izbora i morarno da 10 ura. Mudrost kale: najdlllh put pocinje sa prvirn korakorn. Nasa rnetodologija nerna ogranicenja i nju moze cia savlada svako, Jedirio ogranicenje postoji za onega koji razmislja ovako: 10 je nemoguce jer se ne desava nikada, Ako ne verujete unesto, ako ne zelite cia nesto cinite, onda nema te snage na svetu koja bi vas naterala da 10 uradite.

U 10m slucaju nemojte cak ni da :nate dalje, odlofite knjigu - ona nije za vas. Ali ako ste sposobni i zelite i;. Hajde onda da napravirno sledeci korak. Kolikc god da SIlO slml sada, kaiite da Ii se secate onog dana kada sre krenuli prvi put u. Da Ii se secate svoje prve uciteljice? A zasto? Pamrimo sve sto je prvi put, sve slo iscekujemo, sve jto je znacoJno. Onda smo spremni da primamo, da upijamo kao sunder. Biraj Ie sarni. Dobra JC izreka: hiljadi; lekara [Judi hiljadu puteva ali svaki vodi u hram zdravija.

Mi nudimo jedan rakav put. Kao u svakoj rnetodologiji, i mi imarno principe: U savladivanju krecemo se od jednostavnog ka sloienom, od opsleg ka pojedinostima. Da bi imali rnogucnost da se uverite u ispravnost i efikasnost osnovnih stavova mozete odrnah da ih testirate ria sebi a to je nas treci princip: sve sto kaiemo odmah i uradimo. Osncvni razlog neuspeha u ozdravljenju lezi upravo u lome. Mi ubedujerno sebe pomocu razuma tj, radimo na razumnom nivou , upravo on nas ne pusra dublje Il podsvest.

Nas organizam je u 10m slueaju zbunjen, "ne. U cemu se sastoji korenira razlika ovog nasegsistema edukacije od drugih metodologija ozdravljenja? Kada covek spozna ovu jednostavnu istinu to mu pomaze da shvati zaSlo cak i liZ ogromnu zeljl.

U osnovi uaseg sistema je spoznaja samog eoveka 0 potrebi unutrainje duhovne revizije, 0 prorneni samog sebe u skladu sa zakonima Prirode kao pocetku ozdravljenja tela.

To je budenje ,? Osobnosli Cia organlzarn sam sebe regenerise i regulise, to je. Kako se to desava i zasto. Mi srno to? Osecate li ovu razliku? Hajde da vidirno sta je to.

Svaka rec donosi neku inforrnaciju, svaka ret nesto oznacava, Svaka fee za nas ima neko znacenje, koje zavisi od toga koliko Ll :r: - ::;l1osimo srnisla, od toga kakvi jesmo, 13 Na primer reel cu same jednu rec: jabuka.. A vi je zarnislite kako hocete, Neko zamislja crvenu jabuku, neko zelenu, neko kiselu jabuku a neko slatku itd. Ree mole da ubije, koo slO moie ida deCi u pravom smislu. Uzgred da Ii znatesta znaei rec prac lekar na ruskorn - prim. Energiju reili koristimo 1I komunikaciji a ne razrnisljarno 0 njenoj ogrornnoj snazi, Ali 0 lome cemo detaljnije pricati u poglavlju "Rad sa emocijama", S ada cemo samo da raz] asnirno S La se d esava toke m komunikaci j e, recimo tokorn rada po ovoj naSoj rnetodi.

I zaro varn skrecerno paznju da jeosnQv rada na Qzdravljelljll - rad sa emocijama, to je revidiranje i preosmisljavanje na nov naein i samih sebe i svog odnosa prerna svetu II kome 2ivimo. Sustinu rada sa emocijama mozemo i ovako slikovito da prikazemo. Zamlslite da morate obavezno da stignete na neko mesto gde niSle nikada bili. A sada eemo da preciziramo u kojim pravcima se odvija nas rad Prvo. Da bisrno uspesno stigli do svog cilja - ozdravljenja J podmladivanja organizma uajprcstiji i najpoznariji put je tretrnan tela.

Sta da se kate za takvu "ci vilizacijsku tekovinu" kao csteohondroza. Kao rezultat sledi promena Jrmrunog stanja i. Uspostavljanje dusevne ravnoteze puiem specijalnih vezbi.

U P ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT 1950 PDF

Larisa Fotina - LORA - Put Mladosti i Zdravlja

Zunris Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Here you can download fotina larisa lora put mladosti i zdravlja pdf shared files that we have found in our database. Larisa fotina, lora,put mladosti i samostan i njegov izvor mladosti, za domoroce koji su o njemu priali, postao je neka vrsta. Ovo su adrese koje su bile u mom albumu na facebooku. Free winrar archiver download for windows 7 32bit top 32bit kelly with ravi. Larisa fotina lora, put mladosti i zdravlja pdf document. Symposium agrosym book of abstracts published by university of east sarajevo, faculty of agriculture, republic of srpska.

AR TONELICO STRATEGY GUIDE PDF

LORA PUT MLADOSTI I ZDRAVLJA PDF

.

HOW TO DRAW CARTOONS BY B.V.SATYAMURTHY PDF

fotina larisa lora put mladosti i zdravlja pdf shared files:

.

Related Articles